Categories
Finnish Yhdistyskirjanpito Yhdistystoiminta

Tase on aina tasan — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 2

Tämä kirjoitussarja on julkaistu päivitettynä Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanahon sivustolla.

[Luethan myös sarjan johdanto-osan. Postaus on 7.11.2016 päivitetty 1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitolain muutoksen mukaiseksi (muutokset merkitty: lisäys, poisto.]

Yhdistyksen kirjanpidon lopputulos on vuosittain laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös koostuu taseesta ja tuloslaskelmasta sekä eräistä muista asiakirjoista. Näistä tärkein on ehdottomasti tase, vaikka yhdistysaktiivista se ei kovin mielenkiintoiselta useinkaan näytä. Kirjoitan joskus toiste siitä, miten tilinpäätös laaditaan; tarkastellaan nyt tilinpäätöksen peruslakeja, sillä niillä on suuri merkitys niin kirjanpidon perusteiden ymmärtämisessä kuin toiminnantarkastuksesa.

Aitoja tilinpäätöksiä on paljon vapaasti tai suhteellisen halvalla luettavissa. Puoluerahoituksen tilinpäätöstiedoista (2010) (myös 2011, huomaa että ilmoitusten deadline ei ole vielä päättynyt) löytyy puolueiden ja niiden eräiden jäsenyhdistysten tilinpäätökset; osa niistä on hyvinkin pieniä yhdistyksiä (ja on helppo havaita, että näiden tilinpäätösten tekninen laatu vaihtelee). Myös säätiöiden tilinpäätökset ovat kohtuullisesti yhdistyksien vastaaviin verrattavia; ne on saatavissa maksua vastaan Virre-tietopalvelusta. Muitakin, vähemmän pieniin yhdistyksiin verrattavia, tilinpäätöksiä löytyy: kuntien ja useimpien pörssiyhtiöiden tilinpäätökset löytyvät pääsääntöisesti niiden sivuilta, ja muiden osakeyhtiöiden sekä osuuskuntien tilinpäätöstiedot on ostettavissa Virre-palvelusta.

Tase on aina tasan

Kirjanpitolain mukaan tase kuvaa yhdistyksen “tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa”. Konkreettisemmin sanottuna tase kertoo seuraavat kaksi asiaa:

  • Mitä omaisuutta yhdistyksellä oli tilinpäätöspäivänä?
  • Mistä tuo omaisuus on peräisin?

Taseen yhteydessä yhdistyksen omaisuutta kutsutaan vastaavaksi (joskus käytetään termiä aktiiva; englanniksi assets). Vastausta kysymykseen, mistä omaisuus on peräisin, kutsutaan vastattavaksi (passiiva; engl. liabilities).

Tilinpäätöksen tärkein peruslaki on seuraava:

Tase on aina tasan: vastaavan kokonaissumma on yhtä suuri kuin vastattavan kokonaissumma.

Se on niin tärkeä, että toistetaan se:

Tase on aina tasan: vastaavan kokonaissumma on yhtä suuri kuin vastattavan kokonaissumma.

Tämän lain peruste on ilmeinen: jos vastaavan summa on suurempi kuin vastattavan summa, tase valehtelee omaisuuden lähteestä; jos taas vastaavan summa on pienempi kuin vastattavan summa, tase valehtelee siitä, mitä omaisuutta yhdistyksellä on.

Jos siis huomaat, että jossakin tilinpäätöksessä vastaavaa on eri määrä kuin vastattavaa, pitää hälytyskellojen soida. Todennäköisesti kyse on viattomasta laatimisvirheestä, koska todellisen kuprun piilottaminen tällä tavalla olisi liian ilmeistä. Silti tällaista tasetta ei pidä hyväksyä edes myötätunnosta: se on siinä määrin rikki, että se ei kerro todellisuutta yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Kun parikymmentä vuotta sitten laadin ensimmäisen tilinpäätökseni (kynällä, paperilla ja taskulaskimella), oli minulla ongelma: tase ei ollut tasan. Yhdistystoverini ihmettelivät kovasti, miksi etsin tuota viiden pennin (noin yhden sentin) eron alkulähdettä; onhan se (heidän mielestään) mitätön virhe. Virheen suuruus ei kuitenkaan kerro mitään, sillä kysehän saattoi olla esimerkiksi siitä, että olin tehnyt kaksi isoa virhettä, jotka sattumalta kumosivat toisensa lähes kokonaan. En valitettavasti enää muista, mistä virhe lopulta johtui. Tilinpäätös myöhästyi, mutta kun se lopulta hyväksyttiin, tase oli tasan.

Tase on aina tasan: vastaavan kokonaissumma on yhtä suuri kuin vastattavan kokonaissumma.

Vastaavaa

Taseen vastaavaa kertoo, mitä varallisuutta yhdistyksellä on. Jokaista postimerkkiä, laitetta ja taloa ei erikseen luetella, vaan varallisuus esitetään kirjanpitoasetuksen määräämällä tavalla varallisuuslajeihin lajiteltuna ja kustakin varallisuuslajista esitetään sen kirjanpitoarvo. Varallisuuden kirjanpitoarvo on suhteellisen monimutkainen käsite, jota käsittelen myöhemmin; tässä riittää ajatella sitä varovaisena arviona siitä, mitä omaisuudesta voisi myymällä saada.

Varallisuuslajit esitetään taseessa kirjanpitoasetuksen määräämässä järjestyksessä, joka perustuu siihen, kuinka kauan omaisuutta on tarkoitus pitää. Ensiksi kerrotaan pysyvät vastaavat eli omaisuuslajit, joista ei ole tarkoitus aivan pian luopua: rahanarvoiset toimiluvat, patentit, tekijänoikeudet, kiinteistöt, strategiset sijoitukset ym. Seuraavaksi kerroraan vaihtuvat vastaavat eli sellainen omaisuus, joka nimensä mukaisesti vaihtuu suhteellisen nopealla temmolla: myytävät tavarat, yhdistyksen saatavat (velat, joissa yhdistys on velkoja), rahoitussijoitukset (korkorahastot ym.) ja rahavarat (pankkitilit, käteinen raha).

Seuraava esimerkki on Etelä-Hämeen Vihreät ry:n taseen 31.12.2010 vastaavaa (löytyy puoluerahoituksen sivuilta) hieman yksinkertaistettuna:

Pysyvät vastaavat
Sijoitukset 168,19 168,19
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset 955,35
Rahat ja pankkisaamiset 16 423,19 17 378,54
17 546,73

(Tässä käytetty kahden sarakkeen esitystapa on perinteinen, tosin ei pakollinen. Idea on, että vasemmassa sarakkeessa luetellaan jonkin alakohdan osasummat siten, että viimeisen osasumman alla on viiva ja oikealla puolella alakohtien kokonaissumma. Oikeassa sarakkeessa voidaan siten keskittyä laskemaan vastaavaa-puolen kokonaissummaa.)

Vastattavaa

Vastattavaa kertoo, mistä yhdistyksen omaisuus on peräisin. Vastattavaa jaetaan kahteen pääluokkaan: vieras pääoma koostuu kaikista yhdistyksen veloista muille (siis veloista, joissa yhdistys on velallinen); loppuosa vastattavista on omaa pääomaa.

Oma pääoma

Taseen vastattavaa-puoli alkaa omalla pääomalla.

Useimmilla yhdistyksillä oma pääoma koostuu yksinomaan yhdistyksen säästöistä, siis yhdistyksen perustamisesta alkaen tilinpäätöspäivään asti laskettujen tulojen ja menojen erotuksesta. Taseessa tämä esitetään kahtena eri eränä: edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) on (tietyin poikkeuksin) yhdistyksen perustamisesta alkaen edellisen vuoden loppuun asti kertyneiden tulojen ja menojen erotus, tilikauden ylijäämä (alijäämä) on päättyneen vuoden aikana kertyneiden tulojen ja menojen erotus.

Joillakin yhdistyksillä voi olla lisäksi rahastoja. Jos rahasto on yhdistyksen omalla päätöksellään vapaaehtoisesti perustama, se on vapaa rahasto. Tällainen rahasto on lähinnä esitystapaväline: yhdistys voi vapaasti omalla päätöksellään siirtää eriä vapaiden rahastojen ja edellisten tilikausien ylijäämän välillä. Monet yhdistykset pitävät taseessaan vapaata rahastoa nimeltä “yhdistyspääoma” tai “toimintapääoma”.

Jos yhdistys on joskus vastaanottanut lahjoituksen, jonka käyttötarkoitus on yhdistystä sitovalla tavalla rajoitettu, pitää se esittää taseessa sidottuna rahastona. Esimerkiksi puolueosasto saattaa vastaanottaa lahjoituksia jonkin tietyn ehdokkaan tukemista varten; tällaiset lahjoitukset (jos niitä ei ole käytetty loppuun) on tilinpäätöksessä rahastoitava. Sidotun rahaston rahamäärä voi muuttua vain siirtämällä eriä lahjoituksen käyttöehdon mukaisella yhdistyksen päätöksellä rahaston ja tilikauden ylijäämän välillä.

Jos lahjoituksen ehtona on ollut, että lahjoitetut varat on pidettävä erillään yhdistyksen muista varoista, on näin syntynyt sidottu rahasto ns. omakatteinen rahasto. Yhdistyksen on tällöin konkreettisesti osoitettava, mikä osa yhdistyksen omaisuudesta kuuluu kyseiselle rahastolle ja mikä on yhdistyksen muuta omaisuutta.

Myös yhdistyksen säännöissä saatetaan määrätä erityisistä käyttötarkoituksiltaan rajoitetuista rahastoista. Tällaisia rahastoja käsitellään sidottuina rahastoina. Lisäksi asetus vaatii, että sääntömääräiset rahastot esitetään taseessa oman pääoman alla omana eränään ennen muita rahastoja.

Sidotut rahastot muodostavat yhdessä sidotun oman pääoman; yhdistyksen kertynyt ylijäämä ja vapaat rahastot muodostavat vapaan oman pääoman.

Huomaa, että oma pääoma voi hyvin olla negatiivinen. Se tarkoittaa, että yhdistyksen omaisuuden kirjanpitoarvo ei riitä kattamaan yhdistyksen velkoja. Jos yhdistyksessä käy näin, on yhdistys vakavassa kriisissä, jolle on syytä tehdä pikaisesti jotain. Juridisesti negatiivinen oma pääoma ei kuitenkaan ole este yhdistyksen toiminnan jatkumiselle.

Vieras pääoma

Oman pääoman jälkeen taseessa esitetään vieras pääoma.

Vieras pääoma koostuu yhdistyksen veloista muille. Se jaetaan kahteen osaan: pitkäaikainen vieras pääoma on se osa yhdistyksen velasta, joka erääntyy yli vuoden kuluttua; kaikki muu velka on lyhytaikaista. Mahdollisten pankkilainojen lisäksi vierasta pääomaa ovat mm. ne laskut, joita ei ole vielä maksettu. Jos yhdistys maksaa jollekulle palkkaa, vierasta pääomaa on myös esimerkiksi sellaiset maksetun palkan perusteella lasketut TyEL-maksut, joita ei ole vielä tilitetty eteenpäin työeläkevakuutusyhtiölle.

Esimerkki

Etelä-Hämeen Vihreät ry:n taseen 31.12.2010 vastattavaa näyttää tältä hieman muokattuna:

Oma pääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 12 031,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 136,56 17 167,93
Vieras pääoma
Lyhytaikaiset velat 378,80
17 546,73

Tuloslaskelma

Tilinpäätökseen kuuluu myös tuloslaskelma. Se yleensä kiinnostaa, ymmärrettävästi, yhdistystoimijoita paljon enemmän kuin tase. Tässä kirjoitelmassa sivuutan sen kuitenkin tarkoituksella varsin lyhyesti: tuloslaskelmassa on kyse pohjimmiltaan taseen yhden erän (tilikauden ylijäämä) tarkemmasta erittelystä. Tilinpäätöksen lukijan on hyvä tarkistaa, että tuloslaskelman loppusumma on sama, kuin taseeseen merkitty tilikauden ylijäämä (alijäämä); jos näin ei ole, tilinpäätös on ilmeisen virheellinen ja siten hyödytön.

Seuraavaksi

Sarjan seuraavassa osassa katsotaan, mitä tapahtuu tositteiden ja tilinpäätöksen välissä. Aiheena on siis juoksevan kirjanpidon perusasiat: tilit, kahdenkertainen kirjanpito sekä päivä- ja pääkirjat.

16 replies on “Tase on aina tasan — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 2”

Kiitokset tästäkin artikkelista. Se oli hyvä, mutta oma ymmärryskapasiteettini harmillisen puutteellinen. Kun yritin kovasti asiaa pähkäillä, sain siitä seuraavanlaisen vaikutelman:

Vastaavaa tarkoittaa sitä, paljonko varallisuutta yhdistyksellä tilinpäätöshetkellä todellisuudessa on. Jos ainoa omaisuus on pankkitilillä oleva raha, on siellä oleva rahamäärä yhtä kuin vastaava. Vastattavaa puolestaan tarkoittaa sitä, miten yhdistyksen kyseisen tilivuoden yli- tai alijäämä suhteutuu aikaisempien (tai ilmeisesti käytännössä edellisen vuoden) yli- tai alijäämään. Vastattavaa on siis tavallaan teoreettinen ulottuvuus, jonka vastaavaa käytännön todellisuutena vahvistaa – tai ainakin pitäisi vahvistaa. Mieleen tulee esimerkiksi käytännön elämästä: jos menen kioskille ostamaan jäätelöä, saatan tosiasioihin perustuen laskea mielessäni, paljonko rahaa minulla pitäisi olla jäljellä (vastattavaa), mutta kaivellessani taskujani minulle sitten selviää, paljonko rahaa minulla todellisuudessa on (vastaavaa). Menikö ihan pieleen?

Koska oma ymmärrykseni on niin rajallinen, odotan todella paljon sitä osaa, jossa kerrot, miten käytännössä laaditaan tuloslaskelma ja tase. Kiitos siitä jo etukäteen!

Vastaavaa tarkoittaa sitä, paljonko varallisuutta yhdistyksellä tilinpäätöshetkellä todellisuudessa on. Jos ainoa omaisuus on pankkitilillä oleva raha, on siellä oleva rahamäärä yhtä kuin vastaava.

Näin on.

Vastattavaa puolestaan tarkoittaa sitä, miten yhdistyksen kyseisen tilivuoden yli- tai alijäämä suhteutuu aikaisempien (tai ilmeisesti käytännössä edellisen vuoden) yli- tai alijäämään.

Tämä on osa, mutta vain osa vastattavan merkityksestä.

Vastattavaa kertoo, kuinka suuri osa varallisuudesta (vastaavasta) on peräisin yhdistyksen säästöistä (oma pääoma) ja kuinka paljon siitä on velkaa (vieras pääoma). Nämä kumpikin erä eritellään tarkemmin, mutta se ei muuta tätä perusperiaatetta.

Mieleen tulee esimerkiksi käytännön elämästä: jos menen kioskille ostamaan jäätelöä, saatan tosiasioihin perustuen laskea mielessäni, paljonko rahaa minulla pitäisi olla jäljellä (vastattavaa), mutta kaivellessani taskujani minulle sitten selviää, paljonko rahaa minulla todellisuudessa on (vastaavaa).

Ei mene ihan näin.

Vastaavaa-puolella oleva erä “rahat ja pankkisaamiset” kertoo, paljonko tilinpäätöspäivänä on käteistä ja pankkitilillä olevaa rahaa yhteensä. Kioskille mentäessä vain tuo tieto on hyödyksi. Vastattavaa-puolella ei ole siinä tilanteessa käyttöä.

Vastaavaa ja vastattavaa ovat aina yhtä suuret loppusummiltaan; jos näin ei ole, tilinpäätös on olennaisesti rikkinäinen. Se on rikki myös, jos huomaat, että tilinpäätöksen kertoma käteisen ja pankkitilillä olevan rahan määrä on eri kuin todellisuudessa (tilinpäätöspäivänä).

Kiitos vastauksestasi! Luin sen ja artikkelin vielä kerran läpi, ja nyt tuntuu siltä, että asia alkaa vähitellen selkenemään. Taidan olla elävä esimerkki siitä, kuinka tarpeellisia nämä artikkelisi ovat tässä lukemattomien yhdistysten maassa.

Hei!
Sain näiltä sivuilta korvaamattoman avun, kun yhdistys, jonka kirjanpitoa hoidan, päätti perustaa rahaston lahjoituksena saamistaan varoista. Nyt teen tilinpäätöstä ja minulla on ongelma, johon en löydä mistään apua.
Kirjasin lahjoituksen tuloslaskelmaan satunnaisena tulona, koska summa oli yrityksen kirjanpidossa suuri (juoksevassa kirjanpidossa Pankkitili an Muut tulot, jonka ajattelen sijoittaa tasekirjassa satunnaisena tulona sinne ihan alas ennen lopullista tulosta)
Perustin rahaston siirtämällä aiempien tilikausien ylijäämästä lahjoituksen suuruisen summan taseen omaan pääomaan perustamalleni uudelle rahastotilille (Edellisten tilikausien ali/ylijäämä an Rahasto)
Johtokunta päätti rahoittaa tietyt hankinnat tästä uudesta rahastosta. Olin juoksevassa kirjanpidossa, ennen kuin sain tiedon päätöksestä, kirjannut ko. hankinnat Muut kulut an Pankkitili. Nyt minun käsittääkseni pitäisi kirjata nuo kulut pois sieltä rahastosta, mutta mihin ihmeeseen kirjaan sen viennin kreditpuolen?? Senhän on pakko lähteä joltain tasetililtä, koska kulut, nämäkin, ovat kuitenkin yhdistyksen menoja ja kuuluvat tuloslaskelmaan siinä missä se lahjoituskin kuuluu sinne tulopuolelle. Viedäänkö se takaisin sinne edellisten tilikausien ali/ylijäämään, josta rahasto alun perin lohkaistiinkin? Purkautuuko rahasto sinne lopulta kokonaan?

Jännityksellä jään odottamaan, saanko täältä apua tähän henkilökohtaiseen ongelmaani.

Rahastoista pitäisi kirjoittaa erikseen.

Et mainitse, oliko lahjoittaja rajoittanut lahjoituksen tiettyyn käyttötarkoitukseen vai oliko se ns. vapaa lahja. Jos se oli rajoitettu, rahastosi on sidottu, muuten vapaa.

Tuotot ja kulut merkitään normaaliin tapaan tuloslaskelmatileille. Siirrot sidottuun rahastoon tai sidotusta rahastosta merkitään tuloslaskelman loppupäähän Tilinpäätössiirrot -erän alle (esim. jos rahastoa puretaan 1000 eurolla, tehdään avustava tilinpäätösvienti per Rahasto an Tilinpäätössiirrot 1000 euroa). Joko tuloslaskelmassa tarkempana erittelynä taikka liitetiedoissa selostetaan, mitä nämä siirrot ovat. On myös hyvä asia eritellä liitetiedoissa rahastoon kohdistuneet tuotot ja kulut tuloslaskelmaerittäin.

Tuloja ja kuluja ei saa missään tapauksessa kirjata suoraan rahastoon! Ne pitää kuljettaa tuloslaskelman kautta.

Vapaan rahaston tapauksessa tekisin siirrot taseen sisäisinä eli tulot ja kulut normaalisti tuloslaskelmaan, ja rahaston purku siirtona edellisten vuosien ylijäämään.

Ks. Kirjanpitolautakunnan lausunnot 1334/1995 (Ns. omakatteisten rahastojen merkitseminen aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmaan ja taseeseen) ja 1884/2012 (Sidottujen rahastojen käsittelystä säätiön tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä). Kumpikaan ei käsittele täsmälleen sinun tapaustasi (rahastosi ei liene omakatteinen) mutta ne antavat osviittaa.

Tuhannet kiitokset!
Kyseessä on vapaa rahasto: lahjoitus tuli ilman mitään ohjeita sen käytöstä ja johtokunta päätti rahastoida sen.
Jossain sanottiin, että vapaiden rahastojen rahoja voidaan vapaasti siirrellä rahaston ja edellisten tilikausien ylijäämän välillä johtokunnan päätöksellä, josta päättelin, että vapaa rahasto taitaakin olla vain keino seurata jonkin tietyn rahasumman käyttöä, ei mitään sen monimutkaisempaa.
Tuo rahaston perustaminen alkoi kuitenkin nyt kiusata: pitäisikö sen kuitenkin vaikuttaa tulokseen? Minähän rakensin rahaston siirtämällä sen summan edellisten tilikausien tuloksesta, jolloin rahasto syntyi taseen sisällä ja tulos pysyi muuttumattomana. Kuvittelin, että vaikka loogisesti rahasto tehdään siitä lahjoitussummasta, rahasto on silti muodostettava taseessa ja lahjoituksen pitää näkyä tilikauden tuloksessa. Onko kuitenkin niin, että rahasto onkin jonkinlainen jaksotusväline, jolla yhdellä tilikaudella tullut summa voidaan siirtää pois tuloksesta Rahasto-nimiseen jemmaan odottamaan tulevaa käyttöä? Jolloin loogista kai olisi, että se tuleva käyttökin kierrätetään tuloksen kautta eli se parantaisi tulosta sitten aikanaan.

Ah! Siis. Rahastoon kohdistuvat tulot yhdistyksen tilikauden tuotoiksi, rahastoon kohdistuvat menot yhdistyksen tilikauden kuluiksi ja vapaa rahasto pyörii omia aikojaan taseessa: perustettaessa erotetaan siellä ylijäämästä omaksi summakseen (oli sitä ylijäämää eli ei – tässä yhdistyksessä sen verran kyllä oli) ja hupenee takaisin ylijäämään sitä mukaa kun tuloslaskelman kuluja kohdistetaan rahastoon. Näinkö?

Hei ! Meillä juuri aloittanut yhdistys ja teen kirjanpitoa. Vastattavaa on siis omapääomaa ja kuuluuko siihen siis kalusto/tarvikkeet ja pankkivarat? Pitääkö kalustoluettelo liittää mukaan?
Miten kirjataan avustukset? Olemme saaneet kolmesta eri paikasta ja kolmeen eri tarkoitukseen. Kaksi avustusta kuluu tänä vuonna ja yksi avustus on tarkoitus käyttää pitkällä tähtäimellä. Miten kirjaan pankkivarat omaksi pääomaksi?

Hei Kati,

Ja pahoittelut myöhäisestä vastaamisesta.

Kysymyksesi kuulostaa siltä, että kahdenkertainen kirjanpito ei ole sinulle aivan selvä. Luepa sitä koskevat kirjoitukseni ja palaa sitten asiaan.

Kalusto, tarvikkeet ja pankkivarat ovat vastaavaa, eivät vastattavaa. Oma pääoma syntyy kahdenkertaisen kirjanpidon seurauksena tuloista ja menoista.

Hieno artikkeli. Yksi kysymys jäi tuloksen laskemiseen liittyen. Jos vuonna 2016 joulukuussa ostaa tavaraa (vaikkapa toimistotarvikkeita), jota maksaa pois vasta tammikuussa 2017 (tammikuussa suoritetusta ja saadusta tulosta), vähennetäänkö kulu/meno (ostovelka) kuitenkin 2016 vuoden tuloksesta /voitosta? T.s. pienentääkö tämä ostos 2016 voittoa/tulosta, vaikka se maksetaankin vasta 2017 tulosta?

Juu, pääsääntö on, että kulu kohdistetaan sille tilivuodelle, jolloin kulua vastaava suorite on toimitettu. Eli siis sille vuodelle jolloin toimistotarvikkeet toimitettiin yhdistykselle. Sillä ei ole merkitystä, milloin maksu tapahtuu.

Kysyisin yhdistyksen taseesta. Vastattavaa puolella on kassa ja pankkitili sekä pieni kalustotili. Nämä siis muodostaa sen konkreettisen omaisuuden jota yhdistyksellä on. Vastattavaa puolella on edellisten tilikausien voitto/tappio, ko. tilikauden tulos ja jotta tase on tasan niin siellä pitää/on nimeltään yhdistyspääoma summa. Tämä summa on ja pysyy siellä vuodesta toiseen eikä sille tapahdu kirjanpidossa koskaan mitään. Mikä tuo summa oikein on eli mitä se tarkoittaa ja mistä se on sinne alunperin tullut, ainakaan sellaista rahasummaa ei ole missään yhdistyksen tileillä olemassa.

Yhdistyspääomaa ei laki eikä asetus tunne. Se on siten yhdistyksen itsensä perustama vapaa rahasto. Syy sen olemassaololle pitäisi löytyä jostain vanhasta tilinpäätöksestä ja samoihin aikoihin pidetyn hallituksen tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjasta. Voi myös olla, että joku kirjanpitäjä on sen omavaltaisesti perustanut. Joissakin yhdistyksissä siitä voi myös olla määräyksiä säännöissä.

Kirjanpidollisesti ainoastaan vapaan oman pääoman kokonaismäärällä (joka siis on oman pääoman kokonaismäärä vähennettynä mahdollisilla sidotuilla rahastoilla) on merkitystä. Yhdistys voi vapaasti päättää, minkälaisiin eri eriin se tämän jakaa asetuksessa mainittujen tilikauden yli-/alijäämän ja aiempien tilikausien yli-/alijäämän lisäksi. Siirrot eri erien välillä ovat sallittuja (kunhan tilikauden yli-/alijäämä on sama kuin tuloslaskelman loppusumma), mutta niistä on asianmukaista päättää ensin hallituksessa (lopullinen päätös kuuluu yhdistyksen kokoukselle, koska se vahvistaa tilinpäätöksen) ellei yhdistyksen säännöt määrää toisin.

Hei!
Tämä oli todella hyödyllinen artikkeli, selvensi rahastokäsittelyä nimenomaan yhdistyksessä.
Teen kirjanpitoa yhdistykselle, joka on takavuosina saanut perintönä maata + rakennuksia, ja tämä omaisuus on rahastoitu silloisen arvon mukaan. Rakennuksista kirjataan vuosittain poistot, ja niiden tosiasiallinen arvo ja käyttökelpoisuus alenee myös. Eikö myös rahaston arvoa pitäisi näin ollen alentaa? Se on pysynyt samana jo parikymmentä vuotta. Ja jos arvonalennus tehdään, mikä on oikea kirjaustapa?