Categories
Finnish Yhdistyskirjanpito Yhdistystoiminta

Aloitetaan alusta eli tositteista — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 1

Tämä kirjoitussarja on julkaistu päivitettynä Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanahon sivustolla.

[Luethan myös sarjan johdanto-osan. Postaus on 3.1.2016 päivitetty 1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitolain muutoksen mukaiseksi (muutokset merkitty: lisäys, poisto.]

Kirjanpitoon kirjattavat tapahtumat on tositettava

Yhdistyksen kirjanpitoon kirjataan kaikki yhdistyksen “menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät” (kirjanpitolain 2:1 §).

  • Menosta on kyse, kun yhdistys ostaa jotain, antaa lahjoituksen taikka muuten kuluttaa varojaan.
  • Tulosta on kyse, kun yhdistys myy jotain, saa jäsenmaksun tai lahjoituksen taikka muuten ansaitsee rahaa.
  • Rahoitustaphatumia ovat velan syntyminen ja velan maksu riippumatta siitä, onko yhdistys velallinen (jolloin kyse on yhdistyksen velasta) vai velkoja (jolloin puhutaan yhdistyksen saatavasta). Myös pankkitalletuksen tekeminen on rahoitustapahtuma (pankki jää yhdistykselle talletuksen verran velkaa).
  • Oikaisuerästä on kyse, jos aiemmin kirjatun tapahtumaan kohdistuu jokin olosuhteen muutos, esimerkiksi kaupan peruminen tai jälkikäteen annettu alennus. Oikaisueräksi lasketaan myös tapahtuma, jossa aiemmin hankittu omaisuus siirretään yhdistyksen sisällä muuhun käyttöön siten, että hankintamenon alkuperäinen käsittely kirjanpidossa ei ole enää kurantti. Kirjanpitovirheen korjaus, johon ei liity reaalimaailman tapahtumaa, ei kuitenkaan ole oikaisuerä.
  • Siirtoerästä on kyse, jos tapahtuma siirretään yhdistykselle joltakulta muulta tai yhdistykseltä jollekulle muulle.

Huomaa, että jotkin tapahtumat kuuluvat useampaan kategoriaan samanaikaisesti: esimerikiksi osto, josta saadaan lasku, on samanaikaisesti menotapahtuma ja rahoitustapahtuma.

Jokaisesta tapahtumasta tulee olla tosite – asiakirja, joka todentaa tapahtuman. Tositteeseen tapahtuma dokumentoidaan sellaisella tarkkuudella, että lukija (esimerkiksi toiminnantarkastaja), joka ei tapahtumasta etukäteen tiedä mitään, saa tositetta lukemalla selville olennaiset asiat: milloin tapahtuma sattui, ketkä olivat osallisia, mitä myytiin tai ostettiin tms, ja miten tapahtuma liittyi yhdistyksen toimintaan. Tositteeseen pitää dokumentoida myös tapahtuman raha-arvo, esimerkiksi myyntilaskussa sovittu myyntihinta.

Kaikkien yhdistystoimijoiden on syytä muistaa pääsääntö: kaikista yhdistyksen menoista ja tuloista pitää toimittaa yhdistykselle (lue: taloudenhoitajalle) tosite.

Tositetyyppejä

Menotositteesta on käytävä ilmi menon aihe ja ajankohta (huomaa, että menon ajankohta on usein eri kuin maksupäivä, sillä usein laskutus tapahtuu myöhemmin ja laskussa annetaan lisäksi maksuaikaa). Menotosite on tyypillisesti myyjältä vastaanotettu lasku tai käteiskuitti. Jos ostos on tehty yhdistyksen pankkikortilla, tosite muodostuu kahdesta asiakirjasta: tiliote, jossa pankkikorttitapahtuma näkyy, ja myyjältä saatu kuitti. Huomaa, että tiliote ei yksinään tosita menoa kuin poikkeustapauksissa!

Monissa yhdistyksissä on käytössä tapa, että yhdistyksen puheenjohtaja tai muu, jolle tehtävä on delegoitu, hyväksyy menotositteen allekirjoituksellaan. Hyväksyjä ei saa olla esteellinen, eikä hänen olisi hyvä osallistua kyseisen laskun maksamiseen taikka kirjaamiseen kirjanpitoon. Tällainen käytäntö ei ole kirjanpitolainsäädännön vaatimus mutta se on hyvä ja suositeltava menettely.

Tulotositteesta on käytävä ilmi tulon aihe ja ajankohta. Tulotosite on tyypillisesti jäljennös ostajalle lähetetystä laskusta tai annetusta käteiskuitista; tulotositteeksi voi myös käydä päivän päätteeksi laadittu käteismyyntilaskelma. Useimmat tulotositteet ovat yleensä yhdistyksen itse laatimia; tämä on poikkeus pääsäännöstä. Joskus merkintä tiliotteessa on yksinään tulotosite: esimerkiksi maksu, johon maksaja on laittanut viestin “jäsenmaksu”, voi hyvin tosittaa jäsenmaksutulon.

Jos yhdistys on arvonlisäverovelvollinen, sen myyntilaskujen sisällön on oltava arvonlisäverolain mukainen. Koska tämä on pienissä yhdistyksissä harvinaista, en puutu siihen enempää.

Rahoitustapahtuman tosite riippuu tapahtumasta.

  • Ostolasku tosittaa paitsi menon myös siitä syntyneen ostovelan.
  • Myyntilasku tosittaa tulon lisäksi siitä syntyneen myyntisaamisen.
  • Pankkitiliote tosittaa velan tai saamisen maksun, jos maksu on luotettavasti yhdistettävissä velan tai saamisen tosittaneeseen laskuun.
  • Velan käteismaksusta pitää vaatia ja saamisen käteismaksusta pitää laatia asianmukainen käteiskuitti (josta jäljennös jää maksun vastaanottajalle), joka yksilöi maksetun velan tai saamisen.

Oikaisutapahtuma tositetaan yleensä oikaisu- eli hyvityslaskulla: myyjä lähettää ostajalle negatiivisen loppusumman omaavan laskun ja jättää jäljennöksen omaksi tositteekseen. Yhdistyksen sisäisestä oikaisutapahtumasta pitää itse laatia tosite.

Siirtotapahtumista yleisin yhdistyksissä on tilanne, jossa yhdistyksen aktiivi hankkii yhdistykselle jotakin ja vaatii yhdistystä korvaamaan ostoksen hinnan. Tällöin aktiivi laatii kululaskun, johon alkuperäiset kuitit liitetään. Siirtotapahtumasta on kyse myös silloin, jos kahdella yhdistyksellä on yhteisprojekti, ja yhden saama lasku siirretään toisen maksettavaksi: tällöin alkuperäinen lasku jätetään sen vastaanottaneen yhdistyksen kirjanpitoon ja siirrosta laaditaan erillinen tosite kahtena kappaleena.

Tosite, joka todentaa maksutapahtuman, tulee olla maksun välittäjän (esimerkiksi pankki) tai maksun saajan laatima, jos se suinkin on mahdollista.

Jos tosite on yhdistyksen itse laatima, se tulee asianmukaisesti varmentaa. Lisäksi oikaisu- ja siirtotapahtumaa koskeva tosite on aina asianmukaisesti varmennettava. “Asianmukaisella varmentamisella tarkoitetaan sitä, että tositteesta tulee käydä ilmi, kuka sen on laatinut. Jos kyseessä on olennainen tai poikkeuksellinen tapahtuma, on hyvän kirjanpitotavan mukaista merkitä tositteeseen tai sen perusteella tehtävään kirjanpitomerkintään myös, kuka tositteen on hyväksynyt.”[lähde]

Kirjanpitovirhe saadaan korjata ilman tositetta, jos yhteys korjauksen ja virheen välillä on selvä yhteys.Tilikausilla, jotka alkavat 1.1.2016 tai myöhemmin, kirjanpitoa saa muokata vapaasti niin kauan, kuin sen perusteella ei ole tehty viranomaisilmoituksia tai virallista tilinpäätöstä eikä sen perusteella laadittua välitilinpäätöstä ole saatettu ulkopuolisen tahon saataville. Nämä muutokset eivät ole kirjattavia tapahtumia eivätkä siten vaadi erillistä tositetta, mutta muutettu kirjanpito pitää totta kai perustaa normaaliin tapaan tositteisiin.

Tositteiden säilytys

Yhdistyksen tositteet on säilytettävä kuusi vuotta tilikauden päättymisvuoden lopusta laskien. Säilytyksestä on huolehdittava vaikka yhdistyksen aktiiviporukka vaihtuisi tai vaikka yhdistyksen toiminta lakkaisi. Yhdistyksissä turhan usein käy niin, että kevätkokouksen siunattua tilinpäätöksen tositteet unohdetaan taloudenhoitajan kellariin eikä niitä enää esimerkiksi kolmen vuoden päästä enää osata mistään etsiä – tämä on lainvastainen tilanne ja voi huonolla onnella aiheuttaa jopa rikossyytteen. Yhdistyksen on tiedettävä, missä sen tositeaineistot ovat viimeiseltä kuudelta päättyneeltä vuodelta!

Perinteisesti tositteet ovat olleet paperimuodossa, mutta laki sallii myös sähköisessä muodossa olevat tositteet “koneellisten tietovälineiden” (esim. CD-ROM) käyttämisen tositteiden säilyttämisessä. Tositteiden sisältöä ei saa muuttaa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Tällaiselle tallentamiselle on asetettu erityisiä laatuvaatimuksia, ks. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä.

Seuraavaksi

Sarjan seuraavassa osassa tarkastellaan kirjanpidon lopputulosta eli tilinpäätöstä yleisellä tasolla.

10 replies on “Aloitetaan alusta eli tositteista — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 1”

Itse olen ajatellut perustaa yleishyödyllisen yhdistyksen, jossa tuo liikunta ja urheilu kaiken ikäisille olisi edullisempaa ym. Tämä tuli minulle juuri sopivasti, kiitos A-J.

Olen erään pienen yhdistyksen taloudenhoitaja, ja yritän ratkaista pientä ongelmaa, joka kuuluu seuraavasti:

Hallituksen jäsen osti lahjan yhdistystä avustaneelle henkilölle, mutta kadotti kuitin ostosta. Onko sallittua, että yhdistys ostaa kyseiseltä jäseneltä hänen ostamansa lahjan, ja tekee siitä sopimuksen. Siis sillä ajatuksella, että kuittia lahjan ostamisesta ei siten enää tarvittaisi.

Oletan tässä, että hallituksen jäsen käytti omia rahojaan eikä esimerkiksi yhdistyksen pankkikorttia. ostoksessa.

Kirjanpitoteknisesti hallituksen jäsenen tulisi laatia kulusta lasku normaaliin tapaan. Tämä siis ihan riippumatta siitä, onko hänellä kuittia vai ei. On sitten yhdistyksen sisäinen asia, hyväksytäänkö lasku vai ei. Kauppasopimus ei ole mielestäni tarpeen.

Eri asia sitten on, että verottaja voi tulkita kuitittoman kululaskun veronalaiseksi tuloksi hallituksen jäsenelle. Siihen ei kauppakirjakaan auta. Jos kyseessä on vähäarvoinen esine ja kertaluonteinen unohdus, tällä tuskin on merkitystä.

Pienen yhdistyksemme yleiskokouksessa osa maksoi jäsenmaksunsa (10€) käteisellä. Rahat talletettiin tilille ja kerätyt maksut on laitettu ylös. Kuitteja maksajille ei tilaisuudessa annettu. Pitääkö toimia jotenkin jälkikäteen+

Moi Antti-Juhani!

Suuret kiitokset tästä nettisivulta! Minulle jäi yksi asia vähän epäselväksi ja haluaisin kysyä neuvoa.

Meidän yhdistyksellä joskus käy näin, että yhdistyksen aktiivi (jäsen) ostaa tarvikkeet omalla rahalla ja rahaa sen jälkeen palautetaan hänelle kulukorvauslomaken kautta kuittien vastaan.

Miten tämän tapahtuman kuuluu kirjoittaa päiväkirjaan? Artikkelissa on puhetta “Siirtotapahtumista”, meneekö kyseinen ostos/rahan palautus Siirtosaamisiin tai Siirtovelkoihin tilille, ja credit tai debet puolelle? Myöskin minua ihmetyttää päivämäärä mihin kyseiseen Tositen kirjoitetaan.

Esim. jäsennen omasta ostosta:
Pinssit oli ostettu 20.9.2017,
Värit 22.9.2017,
Kulukorvauslomake molemmista oli hyväksytyy ja maksettu 25.9.2017.

Kirjoitetaanko Toiste nr. X, Pvm 25.9.2017, Selite: Kulukorvauslomake Pinssit ja Värit…. (?)

Kiitos etukäteen vastauksesta!

Boris

Siirtovelat ja -saamiset eivät liity mitenkään siirtotapahtumiin.

Kulukorvauslaskut käsitellään kirjanpidossa niin kuin kaikki muutkin laskut. Päiväykseksi voi laittaa tilikauden sisällä laskun tai sen maksun päivämäärän. Tilinpäätöstä laadittaessa pitää muistaa kohdistaa kulukorvaus oikealle vuodelle (se vuosi, jolloin laskussa laskutettu tavara tai palvelu on luovutettu yhdistyksen käyttöön).

tervehdys Antti-Juhani
Veneily seurassamme on noin 300 jäsentä, joille lähetetään jokaiselle lasku sisältäen jäsen maksun lisäksi muita maksuja kuten esim. erisuurusia laituripaikkamaksuja . Emme saa SPV:n ohjelmasta kuukausittain tilille tulleita maksuja eriteltynä eritileille. Voiko tulot kirjata kirjanpitoon yhtenä summana eri tileille eriteltynä vuoden lopussa? Mukaan kirjanpitoon liitetään listat SPV:n ohjelmasta maksajista ja maksuista.
t: kari

“Oikaisueräksi lasketaan myös tapahtuma, jossa aiemmin hankittu omaisuus siirretään yhdistyksen sisällä muuhun käyttöön siten, että hankintamenon alkuperäinen käsittely kirjanpidossa ei ole enää kurantti. Kirjanpitovirheen korjaus, johon ei liity reaalimaailman tapahtumaa, ei kuitenkaan ole oikaisuerä.”

Edellisen vuoden tileissä jokin tavaran hankinta on merkitty tilikartan väärälle tilille (kohdistuu väärään toimintaan). Eikö ole mitään keinoa oikaista sitä seuraavana vuonna?

Kari, Kirjaukset tulee lain mukaan tehdä vähintään kuukauden tarkkuudella, käteistapahtumat päivätarkkuudella.

Sihteeri: En vähäistä kirjausvirhettä enää tilinpäätöksen laatimisen jälkeen lähtisi korjaamaan, mutta jos virhe on olennainen, pitää kirjanpito ja tilinpäätös korjata virhevuodelta (käydään tekemässä muutos kyseisen vuoden kirjanpitoon ja laaditaan tilinpäätös uudelleen). Korjattu tilinpäätös pitää allekirjoittaa, toiminnantarkastaa ja hyväksyä uudelleen.