Categories
Finnish Law and justice

Älkää valitko tilintarkastajia, valitkaa toiminnantarkastajat!

Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010. Muutos vaikuttaa muun muassa yhdistysten tilintarkastukseen kaikilla niillä tilikausilla, jotka alkavat 1.9.2010 tai sen jälkeen.

Tilintarkastuksen saa jatkossa suorittaa vain hyväksytty tilintarkastaja, maallikko ei ole enää tilintarkastajaksi pätevä. Pienissä yhdistyksissä tilintarkastajaa ei enää ole pakko valita.

Lisäys 10.3.2012: Pieni yhdistys on sellainen, jossa ylittyy enintään yksi seuraavista: taseen loppusumma yli 100 000 euroa, tuotot yli 200 000 euroa tai palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. Kirjoitin myöhemmin toiminnantarkastajan tehtävistä.

Sen sijaan jokaisen yhdistyksen tulee valita toiminnantarkastaja (mikäli tilintarkastajaa ei valita). Toiminnantarkastaja on maallikko, joka tarkastaa yhdistyksen hallinnon ja talouden samaan tapaan kuin maallikkotilintarkastaja on tähän asti toiminut. Toiminnantarkastuksen sisällön laki määrittelee seuraavasti:

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai tätä lakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

Yhdistyksen sääntöjä ei tarvitse muuttaa.

Säännöissä on tähän asti täytynyt lausua tilintarkastajien määrästä ja valinta-ajankohdasta. Jatkossa nämä vanhat määräykset saadaan tulkita koskemaan myös toiminnantarkastajaa. Toisin sanoen, jos säännöissä käsketään valitsemaan tilintarkastaja syyskokouksessa, saadaan tämä tulkita niin, että syyskokouksessa valitaan (kokouksen tahdon mukaan) toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja. Jos säännöissä sallitaan useamman tilintarkastajan valinta, yhdistys voi myös valita sekä tilintarkastajan että toiminnantarkastajan. (Tämä tietenkin koskee vain niitä kohtia säännöistä, joita ei ole muutettu elokuun 2010 jälkeen.)

Lisäys 16.10.: Suosittelen, että syyskokousten esityslistoihin kirjoitetaan “tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valinta” -kohta vanhan “Tilintarkastajan valinta” -kohdan asemesta. Tämä on parempi kuin jos listassa mainitaan vain toiminnantarkastaja, koska valinta tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan välillä kuuluu (pienissä yhdistyksissä) kokouksen, ei esityslistan kirjoittajan, päätösvaltaan, ainakin niin kauan kunnes yhdistyksen sääntöjä toisin muutetaan.


Otteita muutetusta yhdistyslaista:

8 §
Säännöt

Yhdistyksen säännöissä on mainittava:

[…]

5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi;

[…]

7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään;

[…]

23 §
Kokouksessa päätettävät asiat

Yhdistyksen tai, jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä:

[…]

4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;

[…]

26 §
Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

[…]

38 §
Tilintarkastus

Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa (459/2007) säädetään.

38 a §
Toiminnantarkastus

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään.

Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajana ei voi olla vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.

Jos toiminnantarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, aluehallintovirasto määrää ilmoituksesta toiminnantarkastajan noudattaen vastaavasti, mitä tilintarkastuslain 9 §:n 3 ja 4 momentissa tilintarkastajan määräämisestä säädetään.

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai tätä lakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

Yhdistyksen hallituksen velvollisuuteen avustaa toiminnantarkastajaa sekä toiminnantarkastajan läsnäoloon kokouksessa ja salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä tilintarkastuslain 18, 19 ja 26 §:ssä tilintarkastajan osalta säädetään.

39 §
Vahingonkorvausvelvollisuus

Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa. Työntekijän asemassa olevan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään erikseen. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 51 §:ssä.

[…]

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Tämän lain tilintarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan tämän lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkavan tilikauden tilintarkastukseen.

Tämän lain toiminnantarkastusta koskevia säännöksiä sovelletaan tämän lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkavan tilikauden tarkastukseen.

Jos yhdistyksellä ei ole lain perusteella velvollisuutta valita tilintarkastuslaissa tarkoitettua tilintarkastajaa, sääntöihin ennen tämän lain voimaantuloa otettujen tilintarkastajaa ja tilintarkastusta koskevien määräysten perusteella yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja ja tilintarkastusta koskevien sääntöjen määräysten katsotaan koskevan tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta. Vastaavasti toiminnantarkastajan voi valita toiseksi tarkastajaksi yhdistys, joka on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan ja jonka sääntöihin on otettu ennen tämän lain voimaantuloa määräys useammasta tilintarkastajasta.

27 replies on “Älkää valitko tilintarkastajia, valitkaa toiminnantarkastajat!”

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUSMALLI Yhdistys

Olen tarkastanut Kakskerran Lokki ry:n tilinpäätöksen 1.9.2010-28.2.2011 toiminnantarkastajana. Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yhteys on tarkastettu. Hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei ole syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, eikä johtoon kuuluva tai toimihenkilö ole rikkonut yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.

Vahto 15.3.2011

Rauno Satopää, kauppatieteiden lisensiaatti
toiminnantarkastaja

Mielestäni tuo malli painottaa liikaa tilintarkastusta. Toiminnantarkastajalla ei ole jatkossa velvollisuutta tarkastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen teknistä lainmukaisuutta (kirjanpitolain, -asetuksen ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti), vaan hänen tulee selvittää, onko yhdistyksen asioita hoidettu yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Siis tarkastetaan enemmän kirjanpidon sisältöä kuin sen muotoja. Jos yhdistys on niin iso, että sen kirjanpidon tekninen oikeellisuus on olennaista, ammattitilintarkastajan valinta on järkevää.

Itse ehkä kirjoittaisin näin:

Olen [Yhdistyksen] syyskokouksen nimeämänä toiminnantarkastajana suorittanut toiminnantarkastuksen, joka koskee tilikautta 1.1.2011–31.12.2011. Olen tarkastanut yhdistyksen talouden ja hallinnon sen selvittämiseksi, onko yhdistyksen toiminnassa noudatettu yhdistyslakia ja sen sääntöjä sekä onko yhdistykselle aiheutettu vahinkoa.

Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, josta olisi yhdistyslain 38 a §:n mukaan tässä tarkastuskertomuksessa mainittava.

[päiväys ja allekirjoitus]

Yhdistyslain mukainen toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus on laajempi kuin asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajan: Yhdistyslain mukaan toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tahallisesti tai huolimattomuudestaan aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa, joka on aiheutettu yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla.
Yhdistyksen toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvolisuuden laajuus on selvästi sukua tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudelle, josta on säädetty tilintarkastuslain 51 §:ssä.

Simon,

Rauno tuskin kykenee kirjoittamaan sinulle sähköpostia koska hän ei näe osoitettasi.

Tilintarkastuslain 4 § 2–3 mom määrää seuraavasti:

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Pienuus ja isous tässä yhteydessä viittaa näihin rajoihin.

Hei Rauno

Kiitos vastauksestasi! Vain nyt ymmärrän, että tämä on Antin blogi eikä Raunon bloggi.
Kiitos Antillekin!

T: Simon

Hei Antti

Anteeksi, olen seikoittanut totaalisesti. Luulin, että Rauno vastasi. Mutta näyttää niin, että olet vastaanut minulle. Kiitös tästä!

T: Simon

Moikka,

meillä on yhdistys, joka täyttää pienelle yhdistykselle asetetut määritykset. Nykyisellään yhdistyksen säännöissä lukee, että yhdistykselle “Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.”

Tavoite: haluamme siirtyä yhteen toiminnantarkastajaan ja varatoiminnantarkastajaan.

Kysymys:
voiko vuosikokouksen hyväksynnällä yhdistyksen uudeksi säännöksi kirjata suoraan, että “Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.”

vai pitääkö sääntöihin kirjata “Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa.”
ja jokaisessa vuosikokouksessa sovitaan erikseen, että tilintarkastajan tilalle valitaan toiminnantarkastaja?

terveisin,
Jyrki

Ei pidä eikä saa. Sääntömuutoksen jälkeen tilintarkastaja tarkoittaa vain tilintarkastajaa, ja toiminnantarkastajasta on erikseen säännöissä määrättävä. Näin ollen ensiksi mainitsemasi vaihtoehto on parempi (tosin se estää jatkossa tilintarkastajan valitsemisen). Jos haluatte, että yhdistyksen kokous voi valita tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan välillä, se on erikseen muutetuissa säännöissä sallittava.

Tosin ihmettelen tuota nykyistä muotoilua. Yleensä tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja valitaan tulevaa kautta varten, ei kuluvaa.

Valitettavan helposti käy niin että lähdetään hoitamaan asiaa väärään suuntaan. Itse valmistelin ja oli jo muuttamassa sääntöjä “huhujen” perusteella. Urheiluseuraamme olimme jo muuttamassa sääntöjä, kunnes selvisi että toimintamme ylittä nuo raja-arvot, mutta kuitenkin selviämme htm tilintarkastajilla. siis paljon vaivaa ja selvittelyä turhasta.
Ehdottaisinkin että nostat nuo rajat tuonne “pääjuttuun”.

t. Juha Mäenpää

Kun yhdistyksellä on vain toiminnantarkastaja(t) ja yhdistyksen hallitus allekirjoittaa taseen niin tuleeko toiminnantarkastajan tehdä taseeseen oma merkintänsä kuten aikaisemmin on tullut tehdä tilintarkastusmerkintä?

Anteeksi. En ole vielä saanut itseäni vakuuttuneeksi, että pitääkö pieneen yhdistykseen valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatarkastaa jos säännöissä puhutaan kahdesta tilintarkastajasta ja kahdesta varatinlintarkastajasta. Voiko valita vain yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatarkastaja.

Toiminnantarkastajan ei kuulu tehdä minkäänlaista tilinpäätösmerkintää. Toisaalta ei kai se suuri virhe ole, jos hän Eskon puumerkkinsä tilinpäätöksen perään vetää.

Haluaisin myös kovasti vastauksen Tapani Oksasen esittämään kysymykseen. Onko valittava kaksi toiminnantarkastajaa, jos säännöissä on kaksi tilintarkastajaa vai riittääkö yksi? Ja mikä se oikea muoto toiminnantarkastuskertomukselle nyt on, mielipiteitä näyttää olevan useita.

Tilintarkastajia ja toiminnantarkastajia pitää olla yhteensä se määrä, mikä säännöissä tilintarkastajien määräksi sanotaan. Jos säännöissä lukee, että on valittava kaksi varsinaista tilintarkastajaa, saadaan siis valita (a) kaksi varsinaista ammattitilintarkastajaa (b) yksi varsinainen ammattitilintarkastaja ja yksi varsinainen toiminnantarkastaja tai (c) (jos yhdistys on “pieni”) kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa; yksi varsinainen toiminnantarkastaja ilman kaveria ei tällaisessa yhdistyksessä kelpaa. Lisäksi on valittava varahenkilöt, jos säännöt sellaisia vaatii. Edellä sanottu koskee yhdistyksiä, joiden sääntöjä ei ole (tilin- tai toiminnantarkastuksen osalta) muutettu 1.9.2010 jälkeen.

Ei ole olemassa yhtä ja ainoata oikeaa toiminnantarkastuskertomuksen muotoa. Itse käyttämäni kertomuspohja löytyy myöhemmästä kirjoituksestani.

Kiitos vastauksestasi. Onneksi selvisi että säännöissä on maininta yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja hänelle tai heille varahenkilöt. Olemme käyttäneet kahta, mutta sääntöjen mukaan mikään ei kai nyt estä käyttämästä yhtä toiminnantarkastajaa.

Jos säännöissä lukee noin eikä niitä ole muutettu 1.9.2010 jälkeen ja jos yhdistys on tarpeeksi “pieni” (jolloin ammattililintarkastaja ei ole lain nojalla pakollinen), niin yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja tosiaan riittää.

Yhdistyksen säännöissä sanotaan, että valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa, onko tilintarkastus pätevä, jos käy niin onnettomasti, että toinen valittu tilintarkastaja on estynyt ja myös varatilintarkastajat ovat sattumalta estyneet.
Voiko tarkastuksen siis tehdä pelkästään tuo ainoa saatavilla oleva ?

Marko,

Kysyt tilintarkastajista. En tunne tilintarkastuslainsäädäntöä enkä uskalla siitä lausua.

Siltä varalta, että tarkoitit kysyä toiminnantarkastajista: laki ei sano asiasta juuri mitään. Koska laki ei velvoita valitsemaan varatoiminnantarkastajia, kun toiminnantarkastajia valitaan vähintään kaksi, lienee lainsäätäjän tarkoitus ollut, että yksikin toiminnantarkastaja voi tehdä tarkastuksen jos muut ovat estyneet. En kuitenkaan uskalla luvata tämän tulkinnan oikeellisuutta.

Kiitos Antti-Juhani, että jaksat neuvoa näissä tilitarkastaja/toiminnantarkastaja-asioissa, jotka tuntuvat jopa PRH:n neuvontalakimiehelle olevan lähes ylivoimaisen vaikeita vastattavaksi.
Varmuuden vuoksi tiedustelen onko tulkintani oikein:
– kyseessä on pieni yhdistys, jossa mikään tilintarkastajaa edellyttävä määre (tase, liikevaihto, henkilöstömäärä) ei täyty lähellekään.
– Vanhoissa – paljon ennen vuotta 2010 rekisteröidyissä säännöissä, joita ei myöhemmin ole muutettu sanotaan “Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat”
Tulkintani mukaan yhdistyksen vuosikokous voi nyt vuodelle 2016 valita 2 toiminnantarkastajaa (eikä siis 2 varatoiminnantarkastajaa tarvita).
Olenko oikeassa?

Siirtymäsäännöksen nojalla vanhoissa säännöissä esiintyvä sana “tilintarkastaja” saadaan tulkita tarkoittamaan sekä auktorisoitua tilintarkastajaa että toiminnantarkastajaa. Se ei muuta sääntöjen asettamia lukumäärärajoja. Kuvaamassasi tapauksessa varahenkilöt tulee valita.

Mistähän voisi yrittää etsiä toiminnantarkastajaa yhdistykselle kun yhdistyksen aktiivien kautta tai jäsenistöstä ei löydy. Oli kohtuullisen helppoa valita tilintarkastaja, tämä onkin mutkikkaampaa. ´

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy * for Click to select the duration you give consent until.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.