Categories
Uncategorized

Yksinkertaisen tilinpäätöksen laatiminen 1.1.2016 jälkeen — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 6

Tämä kirjoitussarja on julkaistu päivitettynä Yhdistysneuvoja Antti-Juhani Kaijanahon sivustolla.

[Luethan myös sarjan johdanto-osan.]

Yhdistyksen on laadittava tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tässä postauksessa käsitellään tilinpäätöksen laatimista 1.1.2016 voimaan tulleen kirjanpitolain muutoksen mukaisesti. Tilikauden, joka on alkanut viimeistään 31.12.2015, tilinpäätöksen saa laatia vielä vanhan lain mukaan; siitä kirjoitin aiemmin postauksen.

Tilinpäätöstä laatiessa on syytä muistaa, että sen saattaa lukea yhdistyksen ulkopuolinenkin taho. Pienillä yhdistyksillä ei pääsääntöisesti ole velvollisuutta julkistaa tilinpäätöstään, mutta esimerkiksi rahoittajatahot saattavat haluta nähdä aiemmat tilinpäätökset. Tämä poikkeaa esimerkiksi kirjanpidosta ja tositeaineistosta, joita ei normaalioloissa tarvitse näyttää muille kun hallitukselle ja tilin- tai toiminnantarkastajille.

Tilinpäätöksessä noudatetaan olennaisuusperiaatetta. Sellaiset virheet ja puutteet tilinpäätöksessä, joiden ei voi kokonaisuutena arvioiden kohtuudella odottaa vaikuttavan tilinpäätöksen lukijan päätöksiin, voi jättää korjaamatta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on tällaiset poikkeamat selostettava. Huomaa, että tapahtumia ei voi jättää merkitsemättä juoksevaan kirjanpitoon olennaisuusperiaatteeseen vedoten.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yhdistyksen toiminnan taloudesta ja yhdistyksen taloudellisesta asemasta. Tämän lisäksi kirjanpitolaki määrää joukon yleisiä tilinpäätösperiaatteita (3 luvun 3 §):

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa [––] sekä tilinavausta tehtäessä noudatettaviin periaatteisiin kuuluvat:

 1. oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta;
 2. johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen;
 3. huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus);
 4. tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus;
 5. tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen;
 6. tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä (suoriteperuste);
 7. kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus; sekä
 8. taseessa vastaaviin ja vastattaviin kuuluvien erien ja tuloslaskelmassa tuottojen ja kulujen esittäminen täydestä määrästään niitä toisistaan vähentämättä, jollei yhdisteleminen ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi (netottamiskielto).

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu varovaisuus edellyttää erityisesti, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa otetaan huomioon:

 1. ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot; sekä
 2. kaikki poistot ja arvonalennukset vastaavista sekä velkojen arvon lisäykset samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät, ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen

Mikäli juoksevassa kirjanpidossa on rikottu jotain näistä periaatteista (mikä on osin sallittua), on ennen tilinpäätöksen laatimista tilanne oikaistava siltä osin, kuin se on olennaista.

Tilinpäätöksen laatimisessa on useita vaiheita:

 1. Käydään juokseva kirjanpito läpi ja oikaistaan löytyneet virheet sekä poikkeamat yllä mainituista periaatteista.
 2. Aktivoidaan sellaiset kulut, jotka voidaan aktivoida.
 3. Tarkastetaan vastaavien kirjanpitoarvojen oikeellisuus.
 4. Tarvittaessa lasketaan ja kirjataan poistot.
 5. Laaditaan kirjanpidosta raakaversiot tuloslaskelmasta ja taseesta.
 6. Laaditaan tase-erittelyt.
 7. Laaditaan tilinpäätöksen liitetiedot.
 8. Kootaan varsinainen tilinpäätös.
 9. Päätösvaltainen hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Käydään kukin vaihe osaltaan läpi.

Poikkeamat periaatteista

Yleisin juoksevassa kirjanpidossa esiintyvä poikkeama tilinpäätösperiaatteista laskujen kirjaaminen sitä mukaan kuin ne maksetaan. Tämä on täysin sallittu menettely (tilikauden aikana); sitä kutsutaan maksuperusteiseksi kirjanpidoksi.

Mikroyrityksen kriteerit täyttävä yhdistys voi jättää tilinpäätöksensä maksuperusteiseksi, mutta tällöin laki vaatii runsaasti liitetietoja. Nähdäkseni liitetietojen laatiminen vaatii yhtä lailla vaivaa kuin kirjanpidon oikaiseminen, joten suosittelen oikaisemaan kirjanpidon suoriteperusteiseksi seuraavasti:

 • Tutki kaikki laskut (riippumatta siitä, onko kyse yhdistyksen kirjoittamasta vaiko yhdistyksen maksettavasta laskusta) ja kirjaa tilikaudelle ne, jotka sinne kuuluvat. Kriteeri on: jos laskun perusteena oleva tavaran luovutus tai palvelun suoritus tai muu vastaava reaalimaailman tapahtuma sattui tilikaudella, pitää lasku kirjata tilikauden kirjanpitoon riippumatta siitä, milloin se on maksettu. Normaalisti tällainen maksamaton lasku kirjataan joko myyntisaamisten tai ostovelkojen tilille.
 • Tutki myös tilikauden päättymisen jälkeen lähetetyt ja vastaanotetut laskut sekä ilman laskua maksetut (sekä tulevat että lähtevät) maksut aina tilinpäätöksen laatimiseen asti. Myös nämä tulee kirjata päättyneelle tilikaudelle (siirtovelaksi tai siirtosaamiseksi), jos maksun perusteena oleva tavaran luovutus tai palvelun suoritus tai muu sellainen sattui tilikaudella. Tositteeksi voidaan hyvin ottaa löydetty lasku tai maksutapahtuman tosite, kunhan siihen liittää riittävän selvityksen siitä, että kirjaus tosiaan kuuluu edelliselle tilikaudelle.

Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen voi tulla esille tuottoja tai kuluja, jotka kuuluisivat jo päätetylle tilikaudelle. Nämä kirjataan suoraan edellisten tilikausien ylijäämän (alijäämän) tilille, ei tulo- tai menotileille. Tällaiset tapahtumat tulee selostaa kirjausvuoden tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi tulee harkita, antaako laadittu tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan kyseisen tilikauden tapahtumista havaittu virhe huomioon ottaen; jos ei, myös kyseinen tilinpäätös pitää korjata. Mahdollinen korjattu tilinpäätös pitää uudelleen tilin- tai toiminnantarkastaa ja antaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi).

Kirjanpitoarvojen tarkastaminen

Kirjoitan tästä aiheesta myöhemmin.

Kulujen aktivointi ja poistot

Kirjoitan näistä aiheista osassa 8.

Tuloslaskelman raakaversion laatiminen

Jos yhdistys käyttää aiemmin esittelemääni taulukkolaskentamenetelmää juoksevassa kirjanpidossa, voi raakaversiot tuottaa esimerkiksi edellisen kirjoituksen ohjeiden mukaan. Jos kirjanpito tehdään kirjanpito-ohjelmalla, saadaan sieltä yleensä raakaversiot valmiiina.

Tase-erittelyiden laatiminen

Tilinpäätöksen tueksi on laadittava erittelyt kaikista taseen eristä oman pääoman eriä lukuunottamatta. Kustakin erästä tulee esittää, mistä se koostuu; esimerkiksi ostovelkojen erittely tarkoittaa luetteloa tilinpäätöspäivänä maksamatta olleista ostoveloista. Pysyvien vastaavien, ja vain niiden, osalta saadaan esittää tilikauden aikana tapahtuneet muutokset.

Esimerkkiyhdistyksen tase-erittelyt ovat hyvin yksinkertaiset, koska tasekin on yksinkertainen:

Siirtosaamiset
Kiimingin osuuspankki: Pankkitilin korko vuodelta 2011 0,87 €
0,87 €
Rahat ja pankkisaamiset
Pankkitili FI37 1590 3000 0007 76 107,50 €
107,50 €
Lyhytaikaiset ostovelat
Nettipulju Oy: Yhdistyksen nettisivujen vuosimaksu 20,00 €
20,00 €
Lyhytaikaiset siirtovelat
Kiimingin osuuspankki: joulukuun palvelumaksut 1,00 €
1,00 €

Tase-erittelyt on päivättävä ja laatijansa allekirjoitettava.

Tase-erittelyt eivät sisälly tilinpäätökseen mutta ne on annettava tilin- tai toiminnantarkastajalle ja säilytettävä asianmukaisesti. Niitä ei kuitenkaan normaalisti tarvitse antaa tilinpäätöksen mukana ulkopuolisten tarkasteltavaksi.

Liitetietojen laatiminen

[Tämä osa päivitetty 7.11.2016.]

Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista määrää, mitä liitetietoja pienen yhdistyksen tilinpäätöksessä tulee mainita. Tavallisesti kyseeseen tulevat seuraavat:

 • “tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät” siltä osin kuin ne eivät seuraa suoraan laista tai asetuksista tietyin poikkeuksin
 • “tieto poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä, jolleivät erät ole epäolennaisia.”
 • “tiedot tilikauden päättymiseen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät muuten ilmene tilinpäätöksestä [sekä] arvio tällaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä.”
 • “henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana”

Lisäksi liitetiedoissa tulee esittää eräitä asetuksessa tarkemmin kuvattuja tietoja yhdistyksen lähipiirinsä (mm. hallituksen jäsenet) kanssa tekemistä taloudellisista toimista (mm. lainat) ja taseen ulkopuolisista merkittävistä taloudellisista vastuista.

Tilinpäätöksen kokoaminen

Pienen yhdistyksen tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Mikäli yhdistys on laatinut rahoituslaskelman tai kirjanpitolain tarkoittaman toimintakertomuksen, nekin tulee sisällyttää tilinpäätökseen. Huomaa, että useimpien yhdistysten sääntömääräinen toimintakertomus ei ole kirjanpitolain tarkoittama toimintakertomus eikä sitä siksi oteta tilinpäätöksen osaksi.

Tilinpäätös on syytä laatia tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmassa siistiksi, yhtenäiseksi esitykseksi. Sen loppuun laitetaan yleensä valmiiksi paikka yhdistyksen hallituksen allekirjoitukselle.

Jos yhdistyksellä on tilintarkastajat, on kohteliasta lisätä allekirjoitustilan alle valmiiksi tilintarkastuslain mukainen tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä (esimerkiksi tällainen: “Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.” plus paikka päiväykselle ja allekirjoitukselle). Toiminnantarkastajalta ei vaadita tilinpäätösmerkintää eikä sellaista siksi pidä tilinpäätökseen valmiiksi kirjoittaa. Myöskään tilin- tai toiminnantarkastuskertomusta ei pidä laatia tarkastajan puolesta.

Aiemmin tilinpäätös tuli laatia sidotuksi tasekirjaksi. Tämä vaatimus ei koske tilinpäätöstä, joka on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen lakimuutoksen mukaisesti.

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Tilinpäätös on päivättävä ja yhdistyksen hallituksen allekirjoitettava. Käytännössä allekirjoitukset kirjoitetaan tilinpäätösasiakirjaan nille varatulle paikalle. Allekirjoituksen tekee päätösvaltainen hallitus, ja se on suositeltavaa tehdä kokouksessa pöytäkirjaan merkittävänä asiana.

Monissa yhdistyksissä hallitus vaihtuu samalla kun tilikausikin. Pitää huomata, että allekirjoittajan on oltava päätösvaltainen ja toimivaltainen allekirjoitushetkellä, joten tällaisessa yhdistyksessä sen tekee uusi, ei vanha hallitus!

Lopuksi

Seuraavassa osassa kirjoitan kirjanpitoaineiston säilytyksestä.

10 replies on “Yksinkertaisen tilinpäätöksen laatiminen 1.1.2016 jälkeen — Pienen yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös, osa 6”

Hei!
Yhdistys täyttänyt vuosia ja saa onnitteluna tilille rahaa. Mihin kirjaan?
Muut varsinaisen toiminnan tuotot?

Hei! Osaatko vastata?
Tarvitseeko tilinpäätöksessä olla aina liitetiedot, vaikka yrityksen toiminta olisi niin pientä, ettei voittoa synny. Eikä tilinpäätökseen sisälly poistoja/jaksotuksia.
En löydä mistään vastausta onko jollain perusteella sallittua jättää liitetiedot laatimatta tilinpäätökseen.

Hei!
Tuleeko yhdistyksen merkitä sen huoneistoon kohdistuva talonyhtiön laina taseeseen tai onko se välttämätöntä?

Timo, asia ei ole minulle tuttu, mutta löysin nopeasti kirjanpitolautakunnan lausunnon 1916/2014, jossa samaa asiaa pohditaan yrityksen kirjanpidon näkökulmasta. Nähdäkseni ei ole mitään syytä miksi samaa ei tulisi noudattaa yhdistyksen kirjanpidossa.

Kilan linjaus lyhyesti: taloyhtiön lainaosuutta ei kirjata omistajayhdistyksen taseeseen. Lainaosuuden saa mainita liitetiedoissa. Liitetietona mainitseminen ei ole pakollista, jos omistajayhdistys ei ole lainan takaaja osakkeiden arvon ylittävältä osalta. Rahoitusvastike kirjataan tilikauden kuluksi, jos asoy kirjaa sen tuloksi.

Hei!
Minä en vain ymmärrä tota tasetta.
Minulla on pieni urheiluseura ja tulot ovat olleet jäsen ja kurssimaksuja ja talkootöitä.
Kulut Seuratarvikkeita.
Tilille jäi rahaa vuoden lopussa ja nyt pitäisi ymmärtää laittaa nämä taseeseen.
Ei ole omaisuutta, ei velkaa .
En ymmärrä 🙂
Onko esimerkkiä ihan pienen ja yksinkertaisen yhdistyksen taseesta
Kiitos etukäteen ja näistä sivuista!!

Hei, mihin perustuu yhdistyksen kaluston aktivointi muulla tavoin kuin kirjanpitolaki sallii? Kirjanpitolaissa on pienhankinna 850e raja ja tilikauden aikana 2500e. Sekä alle 3 vuoden kaluston raja. Onko yhdistykselle omat ohjeet olemassa?

Venkke, esimerkkejä löytyy tästä kirjoitussarjasta.

Karishka, mainitsemasi rajat eivät tule kirjanpitolaista vaan verolaeista. Olen näissä teksteissä lähtenyt siitä oletuksesta, että yhdistys on yleishyödyllinen eikä sillä ole merkittävää liiketoimintaa, ja siten sen ei tarvitse verotuksesta välittää. Jos yhdistyksellä on verotettavaa tuloa, pitää toki verotuksen säännökset ottaa huomioon.

Hei! Olen tehnyt yhdistykselle maksuperusteista kirjanpitoa. Tulkitsenko oikein, että 2019 maksetut laskut, jotka ovat kuitenkin aiheutuneet 2018 kaudella voidaan laittaa 2019 tilinpäätökseen vai pitääkö ne siirtää 2018 päätökseen?

Comments are closed.