Jos minut valitaan kaupunginvaltuustoon taikka seuraavalla valtuustokaudella poliittiseen luottamustoimeen, pyrin tuossa toimessani edistämään erityisesti seuraavia asioita:

Avoimempi Jyväskylä

Jos kansalainen haluaa tietää, mitä kaupunki suunnittelee, hänen kuuluu se saada tietää. Jokaisen hallintoasian tulee olla julkinen ja kommentoitavissa ideavaiheesta asti, ja viimeistään vireilletulosta alkaen. Tästä voidaan poiketa vain siltä osin, kuin asia on pakko salata esimerkiksi arkaluonteisten henkilötietojen suojaamiseksi.

Liikesalaisuus ei ole yleensä hyväksyttävä salaamisperuste. Jos asiaa ei voida hoitaa päivänvalossa, ei sitä tarvitse hoitaa ollenkaan, ellei laki niin erikseen käske. Kaupunkikonsernin sisällä liikesalaisuutta ei voida hyväksyä missään oloissa – esimerkiksi Jyväs-Parkki tai Jyväskylän Energia eivät saa kietoutua liikesalaisuuden suojaan.

Asiat pitää päättää niin lähellä asianosaista kuin on mahdollista. Mitä kauempana ja suuremmissa piireissä päätös tehdään, sitä vaikeampi siihen on kansalaisten vaikuttaa ja sitä suljetumpaa toiminta on. Esimerkiksi lähipalvelut tulisi pyrkiä hallinnoimaan lähidemokraattisesti, korkeintaan kaupunginosatasolla, ja tällä lähidemokraattisella kunnanosalla tulee olla kokoaan vastaava budjetti, jotta se voi tosiasiassa hoitaa lähipalvelunsa.

Luottamushenkilöiden tulee julkistaa ja pitää ajan tasalla tiedot omista sidonnaisuuksistaan. Jos luottamushenkilöllä on sellainen suhde johonkin yhteisöön tai säätiöön, että se voi aiheuttaa esteellisyyden jossakin tulevassa asiassa, ei sitä saa pitää salassa luottamustoimeen pyrkiessä tai sitä hoitaessa.

Kunnallisten tietojärjestelmien tulee perustua avoimiin ratkaisuihin, joita kaupunki pystyy tarvittaessa muokkaamaan itse riippumatta mistään ulkopuolisesta tahosta. Tämä tarkoittaa, että kaupungilla tulee olla pääsy ja muokkausoikeus käyttämiensä tietojärjestelmien lähdekoodiin. Vapaaohjelmia eli avoimen lähdekoodin ohjelmia tulee käyttää silloin kun se on mahdollista.

Terveempi Jyväskylä

Kaupunkilaisten julkinen terveydenhuolto tulee järjestää toimivasti. Nykytilaan nähden se vaatii merkittäviä parannuksia. Terveydenhuolto tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa huomattavan taloudellisen panoksen, ja se on haluttava ja kyettävä sille antaa. Lisäksi terveydenhuollon rakenteet tulee korjata. Tarvittaessa on voitava tehdä johtotason henkilövaihdoksia sikäli kuin niillä on korjattavissa todellisia, mitattavia ongelmia.

Kaupunkilaisille pitää tehdä helpoksi liikkua. Tämä tarkoittaa paitsi liikuntapaikkojen kehittämistä ja ylläpitoa myös yhdyskuntarakenteen ohjaamista kävelyä ja pyöräilyä suosivaksi. Tiedän henkilökohtaisesta kokemuksesta, että liikunta parantaa monta vaivaa ja sen puute tuhoaa terveyden.

Kestävä Jyväskylä

Meidän on tehtävä valintoja. Mitkä asiat kuuluvat kaupungin hoidettavaksi? Esimerkiksi koulut, terveydenhuolto ja muut lakisääteiset tehtävät. Niihin tulee panostaa. Muut asiat, vaikka kuinka hyvät ja kauniit ja ihanat, tulee siirtää kansalaisyhteiskunnan ja yritysten vastuulle. Jos rallia halutaan Jyväskylässä ajaa, maksakoot sen he, jotka siitä hyötyvät joko taloudellisesti tai nautintona; se ei kuulu kaupungin tehtäviin. Samoin konserttitalo, vaikka sen itse mielelläni kaupungissa näkisin, ei kuulu kaupungin vastuulle.