Väitöstilaisuus lähestyy, väitöskirja julkaistu

Puolustan väitöskirjaani “Evidence-Based Programming Language Design: A Philosophical and Methodological Exploration” perjantaina 4. joulukuuta 2015 kello 12 Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (Seminarium-rakennus, sali S212). Vastaväittäjänä on professori Lutz Prechelt (Freie Universität Berlin, Saksa) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuus on julkinen ja sinne on vapaa pääsy. Yleisö voi pukeutua kuten mihin tahansa arkiseen aktiviteettiin yliopistossa (esimerkiksi luennolle), juhlapukeutuminen ei ole tarpeen. Facebook-tapahtuma on.

Väitöskirjan esitarkastajina toimivat professori Matthias Felleisen (Northeastern University, Yhdysvallat) ja professori Andreas Stefik (University of Nevada, Las Vegas, Yhdysvallat). Väitöskirja sisältää merkittävän osan lisensiaattityöstäni, jonka tarkastivat viime vuonna tohtori Stefan Hanenberg (Duisburg-Essenin yliopisto, Saksa) ja professori Stein Krogdahl (Oslon yliopisto, Norja).

Väitöskirja on nyt julkisesti saatavilla PDF:nä.

YHTEENVETO

Näyttöön perustuva ohjelmointikielten kehitys. Filosofinen ja menetelmäopillinen tutkimusmatka.

Väitöskirjassani pohdin, kuinka olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta voisi käyttää hyväksi ohjelmointikielten kehityksessä. Vastaavaan ongelmaan lääketieteessä kehitettiin 1970–1980-luvuilla lähestymistapa, jota 1990-luvun alusta on kutsuttu näyttöön perustuvaksi lääketieteeksi. Niinpä väitöskirjassani selvitän vastaavan näyttöön perustuvan ohjelmointikielten kehityksen mahdollista olemusta.

Väitöskirjan tutkimusmenetelmänä on toisaalta filosofinen käsiteanalyysi ja toisaalta systemaattinen kirjallisuuskartoitus. Käsiteanalyysillä selvensin näyttöön perustuvan lääketieteen olemusta ja sen siirtämistä soveltuvin osin ohjelmointikielten kehitykseen. Systemaattisella kirjallisuuskartoituksella, jonka aiemmin raportoin lisensiaattityönäni, selvitin, mitä empiiristä tutkimusnäyttöä on olemassa, jota voisi ohjelmointikielten näyttöön perustuvassa kehityksessä käyttää hyväksi. Lisäksi väitöskirja sisältää laajahkon tällaisten tutkimusten metodologiaa pohtivan osuuden.

Osana metodologian tarkastelua olen väitöskirjassani tarkentanut systemaattisten kirjallisuuskartoitusten ja -katsausten menetelmää kysyen, soveltuuko Cohenin kappa aineistokoodauksen luotettavuuden arviointiin. Matemaattisilla menetelmillä vastaukseksi selvisi ei. Sen asemesta suosittelen käyttämään Krippendorffin alfaa tai Fleissin kappaa.

Empiirisen tutkimusnäytön kirjallisuuskartoituksessa, jonka aineisto ulottuu vuoteen 2012 asti, havaitsin, että ohjelmointikielten suunnitteluratkaisujen hyödyllisyyttä on tutkittu jonkin verran: kaiken kaikkiaan tutkimuksia löytyi 141, ja näistä 65 tutkimusta, jotka ovat selkeimmin hyödyllisiä kielen kehittäjille, muodostavat tulosten ytimen. Eniten on tutkittu eri tapoja ilmaista suorituksen haarautumista (11 koetta ytimessä, joista 8 kontrolloituja, joista 3 satunnaistettuja; vanhin tutkimus julkaistu 1973), valintaa staattisen ja dynaamisen tyypityksen välillä (6 tutkimusta ytimessä, joista 5 kontrolloituja kokeita, joista 4 satunnaistettuja; vanhin tutkimus julkaistu 2009), sekä eri tapoja ilmaista silmukkarakenne (5 tutkimusta ytimessä, joista 4 kokeita, joista 3 kontrolloituja ja yksi satunnaistettu; vanhin tutkimus julkaistu 1978). Hyödyllisyyttä on tutkimuksissa tarkasteltu pääasiassa virhealttiuden, ohjelmien ymmärrettävyyden sekä ohjelmointityön työläyden kautta.

Tutkimusmenetelmistä suosituin ytimessä oli (määrällinen) koe, jota käytti 41 tutkimusta. Toiseksi suosituin 11 tutkimuksella oli tutkimusasetelma, jossa olemassa olevia ohjelmia muokattiin käyttämään uutta ohjelmointikielen suunnitteluratkaisua hyväkseen. Kolmanneksi suosituin 8 tutkimuksella oli ohjelmistokorpuksen analyysi. Ytimessä käytettiin lisäksi tapaustutkimusta (2), kyselyä (2) ja ohjelmaparien analysointia (1). Ytimen kokeellisissa tutkimuksissa yleisimmin koehenkilöinä käytettiin ohjelmoijia (35 koetta), jotka tavallisimmin olivat ohjelmoinnin opiskelijoita (29 koetta).

Kartoituksen tuloksista on pääteltävissä varsin masentava kuva tämän kartoituksen alueeseen kuuluvasta tutkimusaktiviteetista. Vaikuttaa siltä, että aina silloin tällöin joku tutkija tai tutkimusryhmä keksii, että tällaiset tutkimukset olisivat hieno juttu, ja tekee niitä sitten muutaman kunnes kyllästyy ja vaihtaa aihetta. Julkaistut tutkimukset eivät vaikuttaisi inspiroineen kovin paljoa jatkotutkimuksia, eikä paradigman perustavia esimerkkitutkimuksia näytä syntyneen. On myös mahdollista, että julkaisufoorumien toimittajat ja vertaisarvioijat pitävät empiiristä tutkimusta niin hyödyttömänä, ettei sellaisia tutkimuksia juuri niiden tekemisestä huolimatta julkaista. On toki mahdollista, että viimeisen viiden vuoden aikana lisääntynyt tutkimustoiminta tarkoittaa, että tilanne on muuttunut; mutta koska lukumäärät ovat edelleen pieniä, saattaa tilanne palata jokusen vuoden jälkeen takaisin matalan aktiviteetin tasolle. Valitettavasti kartoitukseni aineistosta ei ole mahdollista päätellä mitään viime vuosien tutkimustoiminnasta.

Väitöskirjan tuloksena syntynyt näyttöön perustuvan ohjelmointikielten kehityksen hahmotelma on seuraava. Jos kielen kehittäjälle on tosiasiassa epäselvää, miten jokin kehitysongelma tulisi ratkaista, hän voi alkaa soveltaa menetelmän viisiaskelista toimintaohjetta. Ensin hän täsmentää kysymyksensä, sitten hän tekee kysymyksen perusteella kirjallisuushaut, kolmanneksi hän arvioi löytyneiden lähteiden luotettavuuden, neljänneksi soveltaa kirjallisuuden antamaa ratkaisua ongelmaansa ja viidenneksi pohtii, kuinka menetelmän soveltaminen häneltä onnistui. Tämä toimintaohje on tällä yleistasolla hyvin samanlainen kuin näyttöön perustuvassa lääketieteessä; eroja tulee, kun askelille annetaan tarkemmat toteutusohjeet.

Kuten kaikilla tutkimuksilla, tällä väitöskirjalla on rajoitteita, jotka tulee tuloksia tulkittaessa ottaa huomioon. Käsiteanalyysin tärkein rajoite on, etteivät sillä tavalla syntyvät tulokset ole todistettavissa oikeiksi; paraskaan käsiteanalyysi ei välttämättä vakuuta kaikkia lukijoita. Väitöstyöni käsiteanalyysin tavoitteena on siten ollut, että eri mieltä oleva lukija kykenee vastaamaan argumentteihini järkevillä vasta-argumenteilla ja siten edistämään aihetta koskevaa tieteellistä keskustelua. Kirjallisuuskartoituksen keskeisin rajoite puolestaan on, että julkaisujen mukaan ottamisessa ja tutkimusten koodauksessa on voinut sattua virheitä, vaikka niitä on pyritty välttämään ja löytämään. On myös mahdollista, että joitakin asiaan liittyviä tutkimuksia ei ole löytynyt hauissa eikä siksi ole kartoituksessa huomioitu.

Väitöskirjan olennaisin tulos on näyttöön perustuvan ohjelmointikielten kehityksen hahmotelma, joka soveltuu jatkotutkimuksen pohjaksi. Sitä ei ole empiirisesti arvioitu, joten lopullisena vastauksena sitä ei voi pitää. Sen käytettävissä nykyisin oleva empiirinen tutkimusnäyttö on ohutta, mutta sitä on.

Doctoral defense approaching, dissertation publicly available

I will be defending my doctoral dissertation “Evidence-based programming language design: a philosophical and methodological exploration” on December 4, 2015 at noon, in the Seminarium building, auditorium S212, of the University of Jyväskylä. My opponent will be Professor Lutz Prechelt (Freie Universität Berlin, Germany), and the custos is Professor Tommi Kärkkäinen (University of Jyväskylä).

The defense is public; anyone may come. Dress code for the audience is whatever one would wear to any lecture or regular academic activity at the university (no formal dress required). There is a Facebook event page.

The dissertation manuscript was reviewed (for a permission to publish and defend) by Professor Matthias Felleisen (Northeastern University, USA) and Professor Andreas Stefik (University of Nevada, Las Vegas, USA). The dissertation incorporates most of my licentiate thesis, which was examined last year by Doctor Stefan Hanenberg (University of Duisburg-Essen, Germany) and Professor Stein Krogdahl (University of Oslo, Norway).

The dissertation is now publicly available as a PDF.

The dissertation mentions Haskell in several places, although that is not its main focus.

ABSTRACT

Kaijanaho, Antti-Juhani
Evidence-Based Programming Language Design. A Philosophical and Methodological Exploration.
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2015, 256 p.
(Jyväskylä Studies in Computing
ISSN 1456-5390; 222)
ISBN 978-951-39-6387-3 (nid.)
ISBN 978-951-39-6388-0 (PDF)
Finnish summary
Diss.

Background: Programming language design is not usually informed by empirical studies. In other fields similar problems have inspired an evidence-based paradigm of practice. Such a paradigm is practically inevitable in language design, as well. Aims: The content of evidence-based programming design (EB-PLD) is explored, as is the concept of evidence in general. Additionally, the extent of evidence potentially useful for EB-PLD is mapped, and the appropriateness of Cohen’s kappa for evaluating coder agreement in a secondary study is evaluated. Method: Philosophical analysis and explication are used to clarify the unclear. A systematic mapping study was conducted to map out the existing body of evidence. Results: Evidence is a report of observations that affects the strength of an argument. There is some but not much evidence. EB-PLD is a five-step process for resolving uncertainty about design problems. Cohen’s kappa is inappropriate for coder agreement evaluation in systematic secondary studies. Conclusions: Coder agreement evaluation should use Scott’s pi, Fleiss’ kappa, or Krippendorff’s alpha. EB-PLD is worthy of further research, although its usefulness was out of scope here.

Keywords: programming languages, programming language design, evidence-based paradigm, philosophical analysis, evidence, systematic mapping study, coder agreement analysis

Dear Lazyweb: Does this software exist?

I’ve been wondering if the following kind of testing management software exists (preferably free software, of course).

It would allow one to specify a number of test cases. For each, one should be able to describe preconditions, testing instructions and expected outcome. Also, file attachments should be supported in case a test case needs a particular data set.

It would publish a web site describing each test case.

A tester (who in the free software world could be anyone) would take a test case, follow the instructions given and observe whatever outcome occurs. The tester would then file a test report with this software, either a terse success report or a more verbose failure report.

The software should maintain testing statistics so that testers could easily choose test cases that have a dearth of reports.

As a bonus, it would be nice if the software could submit a failure report as a bug report .

(Note that this would be useful for handling the sort of tests that cannot be automated. There are many good ways already to run automated test suites.)

dctrl-tools translations

dctrl-tools 1.14 (targeting squeeze) has the following incomplete translations (as of right now in git):

ca: 89 translated messages, 4 fuzzy translations, 18 untranslated messages.
cs: 108 translated messages, 1 fuzzy translation, 2 untranslated messages.
de: 111 translated messages.
en_GB: 89 translated messages, 4 fuzzy translations, 18 untranslated messages.
es: 89 translated messages, 4 fuzzy translations, 18 untranslated messages.
fi: 111 translated messages.
fr: 108 translated messages, 1 fuzzy translation, 2 untranslated messages.
it: 65 translated messages, 8 fuzzy translations, 38 untranslated messages.
ja: 89 translated messages, 4 fuzzy translations, 18 untranslated messages.
pl: 49 translated messages, 2 fuzzy translations, 60 untranslated messages.
pt_BR: 89 translated messages, 4 fuzzy translations, 18 untranslated messages.
ru: 108 translated messages, 1 fuzzy translation, 2 untranslated messages.
sv: 84 translated messages, 4 fuzzy translations, 23 untranslated messages.
vi: 89 translated messages, 4 fuzzy translations, 18 untranslated messages.

I have put the relevant pot and po files up. This is not an archival URI, but I’ll keep it available long enough for this.

Submissions through the BTS are accepted, as usual.

Debian developers and others with collab-maint access may, if they wish, push their updates directly to the Git repository. Please use the maint-2.14 branch and please read the README.

I will NOT be gathering translations from Rosetta.

All contributors and committers are asked to declare whether they can affirm the Developer’s Certificate of Origin. The commit tag Signed-off-by is, by convention, interpreted as an affirmation of that document by the person identified on that tag line.

Alue status report

In May, I posted about the discussion forum software I am writing, Alue. Since then –

What works:

 • The NNTP interface is essentially complete.
 • There is a rudimentary reading and posting HTTPS interface .
 • Users are able to self-register, manage their own accounts and reset lost passwords using an email challenge system.

What is broken:

 • NNTP control messages.
 • MIME message display in HTTPS (including character set conversions)
 • Web design. Although – all HTML is template-generated, so it’s more a problem with the test installation than with the actual software.

What is missing:

 • HTTPS-based administration
 • Moderation
 • Spam control
 • Email distribution of messages
 • Posting by email
 • Packaging (including proper installation and upgrade procedures)

And it would probably use a proper security review of the code.

If you are interested, go check out the test installation. The code and the test installation templates are available through Git. If you are really brave (and are a skilled system administrator), you might try creating your own installation – if you do, let me know.

This is Alue

I have made a couple of references in my blog to the new software suite I am writing, which I am calling Alue. It is time to explain what it is all about.

Alue will be a discussion forum system providing a web-based forum interface, a NNTP (Netnews) interface and an email interface, all with equal status. What will be unusual compared to most of the competition is that all these interfaces will be coequal views to the same abstract discussion, instead of being primarily one of these things and providing the others as bolted-on gateways. (I am aware of at least one other such system, but it is proprietary and thus not useful to my needs. Besides, I get to learn all kinds of fun things while doing this.)

I have, over several years, come across many times the need for such systems and never found a good, free implementation. I am now building this software for the use of one new discussion site that is being formed (which is graciously willing to serve as my guinea pig), but I hope it will eventually be of use to many other places as well.

I now have the first increment ready for beta testing. Note that this is not even close to being what I described above; it is merely a start. It currently provides a fully functional NNTP interface to a rudimentary (unreliable and unscalable) discussion database.

The NNTP server implements most of RFC 3977 (the base NNTP spec – IHAVE, MODE-READER, NEWNEWS and HDR are missing), all of RFC 4642 (STARTTLS) and a part of RFC 4643 (AUTHINFO USER – the SASL part is missing). The article database is intended to support – with certain deliberate omissions – the upcoming Netnews standards (USEFOR and USEPRO), but currently omits most of the mandatory checks.

There is a test installation at verbosify.org (port 119), which allows anonymous reading but requires identification and authentication for posting. I am currently handing out accounts only by invitation.

Code can be browsed in a Gitweb; git clone requests should be directed to git://git.verbosify.org/git/alue.git/.

There are some tweaks to be done to the NNTP frontend, but after that I expect to be rewriting the message filing system to be at least reliable if not scalable. After that, it is time for a web interface.

Asynchronous transput and gnutls

CC0
To the extent possible under law,
Antti-Juhani Kaijanaho has waived all copyright and related or neighboring rights to
Asynchronous transput and gnutls. This work is published from Finland.

GnuTLS is a wonderful thing. It even has a thick manual – but nevertheless its documentation is severely lacking from the programmer’s point of view (and there doesn’t even seem to be independent howtos floating on the net). My hope is to remedy with this post, in small part, that problem.

I spent the weekend adding STARTTLS support to the NNTP (reading) server component of Alue. Since Alue is written in C++ and uses the Boost ASIO library as its primary concurrency framework, it seemed prudent to use ASIO’s SSL sublibrary. However, the result wasn’t stable and debugging it looked unappetizing. So, I wrote my own TLS layer on top of ASIO, based on gnutls.

Now, the gnutls API looks like it works only with synchronous transput: all TLS network operations are of the form “do this and return when done”; for example gnutls_handshake returns once the handshake is finished. So how does one adapt this to asynchronous transput? Fortunately, there are (badly documented) hooks for this purpose.

An application can tell gnutls to call application-supplied functions instead of the read(2) and write(2) system calls. Thus, when setting up a TLS session but before the handshake, I do the following:

        gnutls_transport_set_ptr(gs, this);
        gnutls_transport_set_push_function(gs, push_static);
        gnutls_transport_set_pull_function(gs, pull_static);
        gnutls_transport_set_lowat(gs, 0);

Here, gs is my private copy of the gnutls session structure, and the push_static and pull_static are static member functions in my sesssion wrapper class. The first line tells gnutls to give the current this pointer (a pointer to the current session wrapper) as the first argument to them. The last line tells gnutls not to try treating the this pointer as a Berkeley socket.

The pull_static static member function just passes control on to a non-static member, for convenience:

ssize_t session::pull_static(void * th, void *b, size_t n)
{
    return static_cast<session *>(th)->pull(b, n);
}

The basic idea of the pull function is to try to return immediately with data from a buffer, and if the buffer is empty, to fail with an error code signalling the absence of data with the possibility that data may become available later (the POSIX EAGAIN code):

class session
{
    [...]
    std::vector<unsigned char> ins;
    size_t ins_low, ins_high;
    [...]
};
ssize_t session::pull(void *b, size_t n_wanted)
{
    unsigned char *cs = static_cast<unsigned char *>(b);
    if (ins_high - ins_low > 0)
    {
        errno = EAGAIN;
        return -1;
    }
    size_t n = ins_high - ins_low < n_wanted 
        ? ins_high - ins_low 
        : n_wanted;
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
    {
        cs[i] = ins[ins_low+i];
    }
    ins_low += n;
    return n;
}

Here, ins_low is an index to the ins vector specifying the first byte which has not already been passed on to gnutls, while ins_high is an index to the ins vector specifying the first byte that does not contain data read from the network. The assertions 0 <= ins_low, ins_low <= ins_high and ins_high <= ins.size() are obvious invariants in this buffering scheme.

The push case is simpler: all one needs to do is buffer the data that gnutls wants to send, for later transmission:

class session
{
    [...]
    std::vector<unsigned char> outs;
    size_t outs_low;
    [...]
};
ssize_t session::push(const void *b, size_t n)
{
    const unsigned char *cs = static_cast<const unsigned char *>(b);
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
    {
        outs.push_back(cs[i]);
    }
    return n;
}

The low water mark outs_low (indicating the first byte that has not yet been sent to the network) is not needed in the push function. It would be possible for the push callback to signal EAGAIN, but it is not necessary in this scheme (assuming that one does not need to establish hard buffer limits).

Once gnutls receives an EAGAIN condition from the pull callback, it suspends the current operation and returns to its caller with the gnutls condition GNUTLS_E_AGAIN. The caller must arrange for more data to become available to the pull callback (in this case by scheduling an asynchronous write of the data in the outs buffer scheme and scheduling an asynchronous read to the ins buffer scheme) and then call the operation again, allowing the operation to resume.

The code so far does not actually perform any network transput. For this, I have written two auxiliary methods:

class session
{
    [...]
    bool read_active, write_active;
    [...]
};
void session::post_write()
{
    if (write_active) return;
    if (outs_low > 0 && outs_low == outs.size())
    {
        outs.clear();
        outs_low = 0;
    }
    else if (outs_low > 4096)
    {
        outs.erase(outs.begin(), outs.begin() + outs_low);
        outs_low = 0;
    }
    if (outs_low < outs.size())
    {
        stream.async_write_some
            (boost::asio::buffer(outs.data()+outs_low,
                       outs.size()-outs_low),
             boost::bind(&session::sent_some,
                   this, _1, _2));
        write_active = true;
    }
}

void session::post_read()
{
    if (read_active) return;
    if (ins_low > 0 && ins_low == ins.size())
    {
        ins.clear();
        ins_low = 0;
        ins_high = 0;
    }
    else if (ins_low > 4096)
    {
        ins.erase(ins.begin(), ins.begin() + ins_low);
        ins_high -= ins_low;
        ins_low = 0;
    }
    
    if (ins_high + 4096 >= ins.size()) ins.resize(ins_high + 4096);

    stream.async_read_some(boost::asio::buffer(ins.data()+ins_high,
                          ins.size()-ins_high),
                boost::bind(&session::received_some,
                      this, _1, _2));
    read_active = true;
}

Both helpers prune the buffers when necessary. (I should really remove those magic 4096s and make them a symbolic constant.)

The data members read_active and write_active ensure that at most one asynchronous read and at most one asynchronous write is pending at any given time. My first version did not have this safeguard (instead trying to rely on the ASIO stream reset method to cancel any outstanding asynchronous transput at need), and the code sent some TLS records twice – which is not good: sending the ServerHello twice is guaranteed to confuse the client.

Once ASIO completes an asynchronous transput request, it calls the corresponding handler:

void session::received_some(boost::system::error_code ec, size_t n)
{
    read_active = false;
    if (ec) { pending_error = ec; return; }
    ins_high += n;
    post_pending_actions();
}
void session::sent_some(boost::system::error_code ec, size_t n)
{
    write_active = false;
    if (ec) { pending_error = ec; return; }
    outs_low += n;
    post_pending_actions();
}

Their job is to update the bookkeeping and to trigger the resumption of suspended gnutls operations (which is done by post_pending_actions).

Now we have all the main pieces of the puzzle. The remaining pieces are obvious but rather messy, and I’d rather not repeat them here (not even in a cleaned-up form). But their essential idea goes as follows:

When called by the application code or when resumed by post_pending_actions, an asynchronous wrapper of a gnutls operation first examines the session state for a saved error code. If one is found, it is propagated to the application using the usual ASIO techniques, and the operation is cancelled. Otherwise, the wrapper calls the actual gnutls operation. When it returns, the wrapper examines the return value. If successful completion is indicated, the handler given by the application is posted in the ASIO io_service for later execution. If GNUTLS_E_AGAIN is indicated, post_read and post_write are called to schedule actual network transput, and the wrapper is suspended (by pushing it into a queue of pending actions). If any other kind of failure is indicated, it is propagated to the application using the usual ASIO techniques.

The post_pending_actions merely empties the queue of pending actions and schedules the actions that it found in the queue for resumption.

The code snippets above are not my actual working code. I have mainly removed from them some irrelevant details (mostly certain template parameters, debug logging and mutex handling). I don’t expect the snippets to compile. I expect I will be able to post my actual git repository to the web in a couple of days.

Please note that my (actual) code has received only rudimentary testing. I believe it is correct, but I won’t be surprised to find it contains bugs in the edge cases. I hope this is, still, of some use to somebody :)

Some things to avoid when triaging other people’s bugs

DO NOT send your query for more information only to nnn@bugs.debian.org. That address (almost) never reaches the submitter. (The correct address is nnn-submitter@bugs.debian.org – or you can CC the submitter directly.)

DO NOT close a bug just because your query “can you still reproduce it” has not been promptly answered.

And, actually:

DO NOT close a bug if you do not have the maintainer’s permission to do so. You may, if you wish, state in the bug logs that you think the bug should be closed.

This ends today’s public service announcement. Thank you for your attention.